Projekty i programy dofinansowane z budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa projektu: “Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 475 589,27 zł

Projekt współfinansowany z budżetu UE w kwocie 3 804 250,87 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 265 013,40 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa projektu: „Małopolskie Talenty –  I i II etap edukacyjny- Gmina Wolbrom”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

Całkowita wartość projektu wynosi 918 330,13 zł

Projekt współfinansowany z budżetu UE w kwocie 780 580,61 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 60 949,52 zł