MT-O projekcie

malopolskie-talenty

 „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” 

 Projekt pn. „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”, jest to projekt współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój  kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywność uczniów.

Całkowita wartość projektu wynosi 918330,13 zł, w tym wysokość dofinansowania z UE wynosi : 780580,61 zł

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych  tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych  (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno  – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu gminy Wolbrom poprzez realizację działań  opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Projekt skierowany jest do uczniów zdolnych wszystkich szkół klas V-VIII z terenu gminy Wolbrom. Projekt konkursowy jako formę wsparcia dla uczniów przewiduje prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia uczestników projektu w zakresie czterech kluczowych  kompetencji przedmiotowych oraz ponadprzedmiotowych, które odbywać  się będą w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, z siedzibą w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu.

Beneficjent projektu nie stawia żadnych barier w dostępie do projektu na każdym  etapie jego realizacji ze względu na płeć i gwarantuje równy dostęp do projektu  zarówno chłopców jak i dziewcząt. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta otrzymają  wiedzę tej samej jakości i w równym stopniu.

Projekt jest otwarty na uczestnictwo w nim osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/ma%C5%82opolskie-talenty-i-i-ii-etap-edukacyjny-gmina-wolbrom/