MT-Zadania

malopolskie-talenty

Zajęcia z matematyki i nauk technicznych

W ramach zadania przewidziano realizację zajęć z kompetencji kluczowych przedmiotowych tj. matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia te odbywać się będą w ramach działającego w gminie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych na poziomie podstawowym. Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, wykresy, tabele). Niezbędna wiedza , umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: wiedza w dziedzinie matematyki obejmuje solidną umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź.

Zajęcia językowe – język angielski

W ramach zadania przewidziano realizację zajęć z kompetencji kluczowych przedmiotowych tj. językowych (język angielski). Zajęcia te odbywać się będą w ramach działającego w gminie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych na poziomie podstawowym. W ramach zajęć kształtowane będzie porozumiewanie się w języku angielskim co opierać się będzie na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym).

Zajęcia z przedsiębiorczości

W ramach zadania przewidziano realizację zajęć z kompetencji kluczowych przedmiotowych tj. przedsiębiorczości. Zajęcia te odbywać się będą w ramach działającego w gminie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych na poziomie podstawowym. W ramach zajęć  będą rozwijane umiejętności i postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży, kreatywność, innowacyjność niezależność, inicjatywa są szczególnie ważnymi cechami przyczyniającymi się do osiągania sukcesów.

Zadania z informatyki

W ramach zadania przewidziano realizację zajęć z kompetencji kluczowych przedmiotowych tj. informatycznych. Zajęcia te odbywać się będą w ramach działającego w gminie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych na poziomie podstawowym. Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Obejmuje to główne aplikacje komputerowe – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi – oraz rozumienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych (poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) do celów pracy, rozrywki, wymiany informacji i udziału w sieciach współpracy, a także do celów uczenia się i badań.

Zajęcia z kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych

W ramach zadania przewidziano realizację zajęć z kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych: kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się.  Zajęcia te odbywać się będą w ramach działającego w gminie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych na poziomie podstawowym. W ramach zadania zostaną zorganizowane zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych tj. społecznych i uczenia się. Rozwinięte kompetencje społeczne budują to, co w kontekście indywidualnym można nazwać inteligencją emocjonalną czy dojrzałością, w kontekście zaś społecznym – kapitałem społecznym. Kompetencje uczenia się natomiast to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność  uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji  u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości.