Zadania

Bez nazwy-1 kopia

Zadanie nr 1 – Program wsparcia dla nauczycieli
W ramach zadania utworzona zostanie sieć współpracy pomiędzy nauczycielami objętych projektem, której zadaniem będzie opracowanie odpowiednich metod pracy z uczniem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii tak aby zachęcić ich do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
W ramach sieci współpracy będzie działać 64 nauczycieli objętych wsparciem. Sieć będzie organizować spotkania/szkolenia/warsztaty, dodatkowo nauczyciele będą spotykać się w celu rozwiązywania napotkanych problemów i dzielenia się doświadczeniem.
Szkolenia/warsztaty nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki organizowane w ramach sieci współpracy:
1.Szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”;
2. Warsztaty „Efektywne zajęcia wyrównawcze”;
3. Warsztaty „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych w praktyce;
4. Szkolenie „praktyczne wykorzystanie e-learningu;
5. Szkolenie z zakresu „ Metoda eksperymentu w edukacji”;
6. Szkolenie „Narzędzia TIK w edukacji”;
7. Szkolenie z zakresu nauczania programowania.

Zadanie 2 – Doposażenie szkół
W ramach realizacji zadania w Gminie Wolbrom powstaną:
– pracownie matematyczne w szkołach objętych wsparciem
– każda szkoła zostanie wyposażona w narzędzia TIK,
– w każdej szkole utworzona zostanie wewnątrzszkolna sieci komputerowa lub bezprzewodowa,
– 4 pracownie przyrodnicze w szkołach podstawowych,
– 7 pracowni komputerowych, z czego 4 będą międzyszkolne (usytuowane w Zespołach Szkół w Dłużcu, Zarzeczu, Gołaczewach i ZS nr 2 w Wolbromiu),
– 4 międzyszkolne, mobilne pracownie przyrodnicze dla gimnazjalistów (w każdej szkole jedna tematyczna): pracownia biologiczna, fizyczna, chemiczna i geograficzna. Pracownie mobilne będą dostępne dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Wolbrom objętych wsparciem w ramach projektu.

Zadanie nr 3 – Wsparcie dla uczniów słabszych.
Dla każdej ze szkół objętych projektem przewidziano różne formy wsparcia dla uczniów. Zajęcia zarówno z matematyki jak i z przedmiotów przyrodniczych będą dotyczyły podstawy programowej, skierowane będą do uczniów mających problem z nauką. Ich celem będzie wyrównanie poziomu edukacyjnego oraz kształcenie umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
Zajęcia odbywać się będą w małych grupach i prowadzone będą metodami interaktywnymi, aktywizującymi i wzbogacone nowymi pomocami dydaktycznymi zakupionymi w ramach projektu.

Zadanie nr 4 – Wsparcie dla uczniów – zajęcia rozwijające
Zajęcia rozwijające z matematyki – zajęcia wykraczające poza podstawę programową i skierowane będą do uczniów zdolnych. Ich celem będzie: rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych oraz rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań. Podczas zajęć uczniowie wykorzystywać będą technologie zdalnego nauczania (e-learning), takie jak platformy edukacyjne, webminary, e-booki.
Zajęcia odbywać się będą w małych gr, co pozwoli na zindywidualizowane podejście i wyrównywanie wiedzy a prowadzone będą różnymi metodami podającymi, aktywizującymi, problemowymi i wzbogacone nowymi pomocami dydaktycznymi zakupionymi w ramach projektu.
Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu -będą to zajęcia pozalekcyjne nastawione na samodzielne rozwiązywanie przez uczniów sytuacji problemowych tj. odkrywanie wiedzy, rozumienie praw rządzących światem nauki i przyrody, rozbudzenie zainteresowania poznawczego, a poprzez to budzenie poczucia satysfakcji z osiąganych sukcesów.

Zadanie nr 5 – Wsparcie dla uczniów – zajęcia z programowania
Programowanie realizowane w projekcie ma służyć m.in. budowaniu kompetencji cyfrowych, uczyć kreatywnego myślenia poprzez analizę problemów i zagadnień, czy wreszcie – kształcić przyszłych programistów, bowiem umiejętność programowania staje się dziś jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku pracy. Zajęcia będą dopasowane do wieku i umiejętności uczestników, realizowane będą w trzech poziomach: podstawowy: podstawy i zasady rządzące światem informatyki, obsługa najbardziej popularnych programów przeznaczonych do pracy w kodzie lub grafice; zaawansowany: zdobycie umiejętności umożliwiających tworzenie własnych autorskich programów, gier czy aplikacji; ekspercki: swobodnie poruszasz się w środowisku programisty.