ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU

Bez nazwy-1 kopia

 

Wolbrom, 28.08.2017r.

MOOS.271.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE ROZEZNANIE RYNKU


W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia wyżywienia dla uczestników szkoleń/warsztatów w zakresie zadania pn. Programy wsparcia dla nauczycieli, w ramach realizacji projektu.

 

 1. Nazwa i adres realizatora projektu Zamawiającego:

Nazwa:   Miejski Ośrodek Obsługi Szkół w Wolbromiu

Adres:     ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom

NIP:        637-10-62-375

Telefon:  +48/32 644 11 26

Faks:       +48/32 644 11 26

E-mail: zamowieniamoos@wp.pl

Strona internetowa:  www.moos.wolbrom.pl

Godziny urzędowania:  poniedziałek: 10:00 – 18:00, środa:  8:00 – 16:00

wtorek, czwartek, piątek:  7:00 – 15:00


Dane do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania:

Nazwa:    Miejski Ośrodek Obsługi Szkół w Wolbromiu

Adres:      ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom

Faks:       +48/32 644 11 26

E-mail:    zamowieniamoos@wp.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotem zapytania jest przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników szkoleń/warsztatów w zakresie zadania pn. Programy wsparcia dla nauczycieli w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne).
 3. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
 4. a) 55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków,
 5. b) 55521200-0 – Usługi dowożenia posiłków,
 6. c) 55.52.00.00-1 – Usługi cateringowe dostarczania posiłków.
 7. Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na:
 8. przygotowaniu i dostawie 2 daniowego obiadu dla uczestników szkoleń/warsztatów;
 9. przygotowaniu i dostawie serwisu kawy/herbaty, wody/napojów, ciasteczek deserowych, dodatków (cytryna, cukier) dla uczestników szkoleń/warsztatów;
 10. przygotowaniu stołów (obrusów), posprzątaniu po kolejnych przerwach oraz po zakończeniu dnia szkoleniowego (w zakresie dotyczącym cateringu);
 11. zapewnieniu własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodeczków, szklanek, łyżeczek, cukiernic, talerzy itp.). Nie dopuszcza się możliwości użycia naczyń plastikowych;
 12. dowozu cateringu na miejsce realizacji szkoleń/warsztatów znajdującego się na terenie Gminy Wolbrom w Zespole Szkół w Wolbromiu, Wolbrom, ul. Pod Lasem 1.
 13. Ogólna liczba dwudaniowych obiadów ok. 465, serwisów kawowych ok. 1185.
 14. Usługa świadczona będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Zamawiającego, z tym, iż ostateczna ilość posiłków na dany dzień szkoleniowy zostanie podana Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem.

6.Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 1. Usługa cateringowa musi być realizowana wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).

 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonanie usługi cateringowej w terminie od 08.09.2017r. do 02.12.2017r.
 2. Okres realizacji według Harmonogramu szkoleń/warsztatów. W przypadku zmiany terminu szkoleń/warsztatów określonych w Harmonogramie świadczenie usług cateringu może ulec zmianie o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Adres dostawy: Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

 

 1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena.

 

 1. Opis przygotowania i złożenia oferty.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i dostarczyć wraz z zezwoleniem ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na prowadzenie usługi cateringowej – kopią decyzji z numerem zezwolenia poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
 3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 września 2017r. (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego) w następującej formie:
 4. a) pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Obsługi Szkół w Wolbromiu, Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, pok. 215.
 5. b) w formie elektronicznej na e-mail: zamowieniamoos@wp.pl (wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z wymaganymi w zapytaniu dokumentami w formie skanu).

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ceny złożonych ofert będą przewyższać środki Zamawiającego na realizacje zamówienia, chyba że Zamawiający będzie posiadał dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie zamówienia.

 

VIII. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umów, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa powyżej.

 

 

 1. IX. Klauzule społeczne.
 2. Wykonawca przystępując do postępowania rozeznania rynku na usługi cateringowe oświadcza, że przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. wykonawca spełni zapisy klauzul społecznych, określonych w art. 29 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (warunek obligatoryjny) – w zakresie realizacji zamówienia zostanie zatrudniona 1 osoba z grupy osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia tj.
 • bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
 • młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, w celu przygotowania zawodowego,
 • niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależniona od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chora psychicznie,
 • zwalniana z zakładów karnych,
 • uchodźcą realizującym indywidualny program integracji.
 1. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
 • zatrudniania co najmniej 1 osobę z grupy osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym rozeznaniu, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
 • Wykonawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego w odniesieniu do stosowania klauzuli społecznej.
 • W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).

Załączniki:
Załącznik nr 1 –  Oferta cenowa.

PROGRAM WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI

Bez nazwy-1 kopia

Szanowni Państwo,

Program wsparcia dla nauczycieli zakłada utworzenie sieci współpracy pomiędzy nauczycielami biorącymi udział w projekcie, której zadaniem będzie organizacja szkoleń/warsztatów, podnoszących kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, jak również opracowanie odpowiednich metod pracy z uczniem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Informujemy, iż program wsparcia dla nauczycieli realizowany w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” zakłada organizację następujących szkoleń/ warsztatów nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki:

 1. Szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia, przygotowanie do wdrożenia efektywnego systemu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowanie do działań integrujących nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zaspokojenia specjalnych potrzeb uczniów.

 1. Warsztaty „Efektywne zajęcia wyrównawcze” w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Celem szkolenia jest pokazanie nauczycielom jak wspomagać uczniów w procesie nauczania poprzez wskazanie im nowatorskich i atrakcyjnych sposobów na skuteczną naukę.

 1. Warsztat z wdrażania efektów innowacyjnego projektu

Celem warsztatów będzie przedstawienie jak należy wdrożyć efekty pozytywnie zwalidowanego projektu innowacyjnego.

Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie e-learningu”

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki opracowania kursów e-learningowych,

Etapów projektowania zasobów edukacyjnych, użycia narzędzi wykorzystywanych w projektach kursów z uwzględnieniem roli nauczyciela oraz ewaluacji w kursie zdalnym.

 1. Szkolenie „Metoda eksperymentu w edukacji”

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, przedstawienie metody pracy praktycznej i eksperymentalnej na lekcjach, doskonalenie umiejętności planowania badań, prowadzenia doświadczeń, a następnie interpretacji i prawidłowego omówienia wyników, a także umiejętności nadzorowania szkolnych projektów naukowych.

 1. Szkolenie „Narzędzia TIK w edukacji”

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi TIK poprzez planowanie i wykonywanie prostych eksperymentów z wykorzystaniem interfejsów pomiarowych i różnych czujników, zastosowanie techniki wideopomiarów do analizy ruchu w zjawiskach przyrodniczych, jak również zastosowanie narzędzi komputerowych do analizy danych.

 1. Szkolenie z zakresu nauczania programowania

Niniejsze szkolenie ma na celu budowanie kompetencji cyfrowych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, rozwijanie kreatywności oraz kształcenie przyszłych programistów.

Planowany termin rozpoczęcia w/w szkoleń: wrzesień 2017.

Zajęcia realizowane w trybie weekendowym (piątek – sobota).

Szczegółowy harmonogram, z podziałem na grupy zajęciowe, daty i godziny zajęć, zostanie zamieszczony już wkrótce.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem telefonu: 32 724 25 23.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ !

Bez nazwy-1 kopia

Szanowni Państwo,

Rusza rekrutacja nauczycieli chętnych do udziału w projekcie „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zgodnie z zasadami projektu, do udziału zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych szkół podstawowych, jak również gimnazjów zatrudnionych w następujących instytucjach:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąpielach Wielkich
 2. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu
 3. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu
 4. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie
 6. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu
 7. Zespół Szkół – Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Dłużcu
 8. Zespół Szkół – Gimnazjum im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu
 9. Zespół Szkół – Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach.

Kryterium formalne: status nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej lub gimnazjum, potwierdzony oświadczeniem dyrektora szkoły.

Rekrutacja trwa od 19.06.2017 do 26.06.2017 roku. Niezbędne dokumenty (dostępne w zakładce „Do pobrania”) należy dostarczyć do Biura projektu mieszczącego się w Wolbromiu, ul. Skalska 20.

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 724 25 23.

Zapraszamy !

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI

OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY

FORMULARZ REKRUTACYJNY NAUCZYCIELA

OŚWIADCZENIE O SPEŁ. KRYTERIÓW PRZEZ NAUCZYCIELA

Plakat Wolbrom-3 kopia