Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

1

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje

Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

Pozyskane środki: 217 678,43

Wkład Gminy Wolbrom: 24 186,49

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.04.2017r.

W naszej gminie w projekcie bierze udział sześć szkół :

-Szkoła Podstawowa w Dłużcu;

-Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku;

– Szkoła Podstawowa w Zarzeczu;

-Zespół Szkół w Gołaczewach;

-Zespół Szkół w Wolbromiu;

-Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Wolbromiu.

W tych placówkach zostały utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa).

Uczniowie zrekrutowani do projektu mogą brać udział w zajęciach warsztatowych oraz konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym.

Dzięki utworzonym punktom młodzież biorąca udział w projekcie może liczyć na fachową pomoc doradcy zawodowego.

Poruszane zagadnienia na zajęciach to m.in.:

  • poznawanie zawodów przyszłości;
  • przygotowanie do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu;
  • pomoc w znalezieniu informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych, oferowanych kierunkach i zasadach rekrutacji;
  • poznawanie swoich mocnych stron.

Uczestnicy projektu opracowują Indywidualny Plan Działania (IPD), który jest podsumowaniem udziału w projekcie.

baner