PROGRAM WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI

Bez nazwy-1 kopia

Szanowni Państwo,

Program wsparcia dla nauczycieli zakłada utworzenie sieci współpracy pomiędzy nauczycielami biorącymi udział w projekcie, której zadaniem będzie organizacja szkoleń/warsztatów, podnoszących kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, jak również opracowanie odpowiednich metod pracy z uczniem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Informujemy, iż program wsparcia dla nauczycieli realizowany w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” zakłada organizację następujących szkoleń/ warsztatów nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki:

  1. Szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia, przygotowanie do wdrożenia efektywnego systemu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowanie do działań integrujących nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zaspokojenia specjalnych potrzeb uczniów.

  1. Warsztaty „Efektywne zajęcia wyrównawcze” w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Celem szkolenia jest pokazanie nauczycielom jak wspomagać uczniów w procesie nauczania poprzez wskazanie im nowatorskich i atrakcyjnych sposobów na skuteczną naukę.

  1. Warsztat z wdrażania efektów innowacyjnego projektu

Celem warsztatów będzie przedstawienie jak należy wdrożyć efekty pozytywnie zwalidowanego projektu innowacyjnego.

Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie e-learningu”

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki opracowania kursów e-learningowych,

Etapów projektowania zasobów edukacyjnych, użycia narzędzi wykorzystywanych w projektach kursów z uwzględnieniem roli nauczyciela oraz ewaluacji w kursie zdalnym.

  1. Szkolenie „Metoda eksperymentu w edukacji”

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, przedstawienie metody pracy praktycznej i eksperymentalnej na lekcjach, doskonalenie umiejętności planowania badań, prowadzenia doświadczeń, a następnie interpretacji i prawidłowego omówienia wyników, a także umiejętności nadzorowania szkolnych projektów naukowych.

  1. Szkolenie „Narzędzia TIK w edukacji”

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi TIK poprzez planowanie i wykonywanie prostych eksperymentów z wykorzystaniem interfejsów pomiarowych i różnych czujników, zastosowanie techniki wideopomiarów do analizy ruchu w zjawiskach przyrodniczych, jak również zastosowanie narzędzi komputerowych do analizy danych.

  1. Szkolenie z zakresu nauczania programowania

Niniejsze szkolenie ma na celu budowanie kompetencji cyfrowych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, rozwijanie kreatywności oraz kształcenie przyszłych programistów.

Planowany termin rozpoczęcia w/w szkoleń: wrzesień 2017.

Zajęcia realizowane w trybie weekendowym (piątek – sobota).

Szczegółowy harmonogram, z podziałem na grupy zajęciowe, daty i godziny zajęć, zostanie zamieszczony już wkrótce.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem telefonu: 32 724 25 23.