PILNE! FORUM MŁODYCH TALENTÓW DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo

Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN zaplanowało realizację Forum Młodych Talentów dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych oraz dla ich nauczycieli.

Wydarzenie odbędzie się 22 i 23 czerwca 2020r. w godz. 13.00 – 15.30 i ze względu na bezpieczeństwo uczniów w obecnej sytuacji epidemicznej, zostanie przeprowadzone z formie zdalnej.

Celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych. Forum stanowi też podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. Zostaną na nim oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu na projekt edukacyjny, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w Forum uczestników konkursu.

Każdy uczeń, który chce uczestniczyć w Forum musi wypełnić indywidualne zgłoszenie, którego wzór jest dostępny w załączniku. Formularz zgłoszenia ucznia podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna należy dostarczyć do macierzystej szkoły lub do Miejskiego Ośrodka Obsługi szkół w Wolbromiu ul. Krakowska 1 pok. 214. Podpisany formularz można również dostarczyć drogą elektroniczną w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres kplowiec@moos.wolbrom.pl

TERMIN złożenia formularza : do 9 czerwca 2020

Nauczyciele biorący udział w zajęciach CWUZ zostaną poinformowani o możliwości udziału w Forum drogą elektroniczną bezpośrednio przez MCDN.

Forum zostanie przeprowadzone online z wykorzystaniem platformy Teams, formularze zgłoszeniowe z adresami mailowymi są konieczne, aby wysłać wszystkim uczniom zaproszenie wraz z linkiem, umożliwiającym wejście na platformę.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU

Formularz zgłoszenia ucznia na FMT-1

Rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów dla uczniów II etapu edukacyjnego.

Informujemy, iż 15 kwietnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do udziału w III edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ (rok szkolny 2019/2020) na II etapie.

LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz z miejsc zbiórek, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.

Termin wyjazdu: od 28 czerwca 2020 r. do 4 lipca 2020r.

UWAGA!! W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie normalizacji i nie będzie możliwa realizacja wyjazdu w podanym wyżej terminie, LSMT zostanie przesunięta na termin od 23 sierpnia do 29 sierpnia 2020 r. W razie dalszej niemożności przeprowadzenia LSMT z powodu zagrożenia epidemiologicznego, wyjazd zostanie odwołany.

O wszystkich działaniach organizatorów osoby zakwalifikowane do udziału będą informowane bezpośrednio drogą mailową.

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór znajduje się poniżej. Formularz należy przesłać w wersji papierowej na adres: Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie to okazja
do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów (LSMT) – III edycja_2020
Informacja o Letniej Szkole Młodych Talentów

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów.

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU

Bez nazwy-1 kopia

 

Wolbrom, 28.08.2017r.

MOOS.271.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE ROZEZNANIE RYNKU


W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia wyżywienia dla uczestników szkoleń/warsztatów w zakresie zadania pn. Programy wsparcia dla nauczycieli, w ramach realizacji projektu.

 

 1. Nazwa i adres realizatora projektu Zamawiającego:

Nazwa:   Miejski Ośrodek Obsługi Szkół w Wolbromiu

Adres:     ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom

NIP:        637-10-62-375

Telefon:  +48/32 644 11 26

Faks:       +48/32 644 11 26

E-mail: zamowieniamoos@wp.pl

Strona internetowa:  www.moos.wolbrom.pl

Godziny urzędowania:  poniedziałek: 10:00 – 18:00, środa:  8:00 – 16:00

wtorek, czwartek, piątek:  7:00 – 15:00


Dane do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania:

Nazwa:    Miejski Ośrodek Obsługi Szkół w Wolbromiu

Adres:      ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom

Faks:       +48/32 644 11 26

E-mail:    zamowieniamoos@wp.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotem zapytania jest przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników szkoleń/warsztatów w zakresie zadania pn. Programy wsparcia dla nauczycieli w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne).
 3. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
 4. a) 55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków,
 5. b) 55521200-0 – Usługi dowożenia posiłków,
 6. c) 55.52.00.00-1 – Usługi cateringowe dostarczania posiłków.
 7. Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na:
 8. przygotowaniu i dostawie 2 daniowego obiadu dla uczestników szkoleń/warsztatów;
 9. przygotowaniu i dostawie serwisu kawy/herbaty, wody/napojów, ciasteczek deserowych, dodatków (cytryna, cukier) dla uczestników szkoleń/warsztatów;
 10. przygotowaniu stołów (obrusów), posprzątaniu po kolejnych przerwach oraz po zakończeniu dnia szkoleniowego (w zakresie dotyczącym cateringu);
 11. zapewnieniu własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodeczków, szklanek, łyżeczek, cukiernic, talerzy itp.). Nie dopuszcza się możliwości użycia naczyń plastikowych;
 12. dowozu cateringu na miejsce realizacji szkoleń/warsztatów znajdującego się na terenie Gminy Wolbrom w Zespole Szkół w Wolbromiu, Wolbrom, ul. Pod Lasem 1.
 13. Ogólna liczba dwudaniowych obiadów ok. 465, serwisów kawowych ok. 1185.
 14. Usługa świadczona będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Zamawiającego, z tym, iż ostateczna ilość posiłków na dany dzień szkoleniowy zostanie podana Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem.

6.Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 1. Usługa cateringowa musi być realizowana wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).

 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonanie usługi cateringowej w terminie od 08.09.2017r. do 02.12.2017r.
 2. Okres realizacji według Harmonogramu szkoleń/warsztatów. W przypadku zmiany terminu szkoleń/warsztatów określonych w Harmonogramie świadczenie usług cateringu może ulec zmianie o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Adres dostawy: Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

 

 1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena.

 

 1. Opis przygotowania i złożenia oferty.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i dostarczyć wraz z zezwoleniem ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na prowadzenie usługi cateringowej – kopią decyzji z numerem zezwolenia poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
 3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 września 2017r. (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego) w następującej formie:
 4. a) pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Obsługi Szkół w Wolbromiu, Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, pok. 215.
 5. b) w formie elektronicznej na e-mail: zamowieniamoos@wp.pl (wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z wymaganymi w zapytaniu dokumentami w formie skanu).

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ceny złożonych ofert będą przewyższać środki Zamawiającego na realizacje zamówienia, chyba że Zamawiający będzie posiadał dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie zamówienia.

 

VIII. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umów, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa powyżej.

 

 

 1. IX. Klauzule społeczne.
 2. Wykonawca przystępując do postępowania rozeznania rynku na usługi cateringowe oświadcza, że przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. wykonawca spełni zapisy klauzul społecznych, określonych w art. 29 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (warunek obligatoryjny) – w zakresie realizacji zamówienia zostanie zatrudniona 1 osoba z grupy osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia tj.
 • bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
 • młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, w celu przygotowania zawodowego,
 • niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależniona od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chora psychicznie,
 • zwalniana z zakładów karnych,
 • uchodźcą realizującym indywidualny program integracji.
 1. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
 • zatrudniania co najmniej 1 osobę z grupy osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym rozeznaniu, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
 • Wykonawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego w odniesieniu do stosowania klauzuli społecznej.
 • W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).

Załączniki:
Załącznik nr 1 –  Oferta cenowa.