RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW !

Bez nazwy-1 kopia

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, uczęszczających do następujących instytucji:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąpielach Wielkich – kl.I-VII
 2. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu – kl. I-VII
 3. Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu – kl. I-VII, klasy gimnazjalne
 4. Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu – kl. I-VII, klasy gimnazjalne
 5. Szkoła podstawowa w Łobzowie – kl. I-VII
 6. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – kl. VII, klasy gimnazjalne
 7. Szkoła podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach – – kl. VII, klasy gimnazjalne

Celem projektu jest podniesienie u  uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych Gminy Wolbrom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w obszarach technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz matematyczno-przyrodniczych poprzez organizacje zajęć rozwijających i wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, narzędzi TIK oraz e-learningu.

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły podstawowej lub gimnazjum potwierdzony oświadczeniem dyrektora szkoły.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 11- 22 września 2017r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne – formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji, deklaracja uczestnictwa w projekcie, kryteria wyboru uczestników projektu oraz  oświadczenie dyrektora dostępne w zakładce  „Do pobrania”.

Dokumenty należy złożyć w filii Biura projektu, znajdującej się w każdej ze szkół.

Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze projektu w Wolbromiu, ul. Skalska 20 lub pod numerem telefonu: 32 724 25 23.

 

Pliki do pobrania:
Regulamin Rekrutacji
Kryteria wyboru uczestników projektu
Oświadczenie Dyrektora szkoły status ucznia
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny UCZNIA

PROGRAM WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI

Bez nazwy-1 kopia

Szanowni Państwo,

Program wsparcia dla nauczycieli zakłada utworzenie sieci współpracy pomiędzy nauczycielami biorącymi udział w projekcie, której zadaniem będzie organizacja szkoleń/warsztatów, podnoszących kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, jak również opracowanie odpowiednich metod pracy z uczniem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Informujemy, iż program wsparcia dla nauczycieli realizowany w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” zakłada organizację następujących szkoleń/ warsztatów nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki:

 1. Szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia, przygotowanie do wdrożenia efektywnego systemu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowanie do działań integrujących nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zaspokojenia specjalnych potrzeb uczniów.

 1. Warsztaty „Efektywne zajęcia wyrównawcze” w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Celem szkolenia jest pokazanie nauczycielom jak wspomagać uczniów w procesie nauczania poprzez wskazanie im nowatorskich i atrakcyjnych sposobów na skuteczną naukę.

 1. Warsztat z wdrażania efektów innowacyjnego projektu

Celem warsztatów będzie przedstawienie jak należy wdrożyć efekty pozytywnie zwalidowanego projektu innowacyjnego.

Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie e-learningu”

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki opracowania kursów e-learningowych,

Etapów projektowania zasobów edukacyjnych, użycia narzędzi wykorzystywanych w projektach kursów z uwzględnieniem roli nauczyciela oraz ewaluacji w kursie zdalnym.

 1. Szkolenie „Metoda eksperymentu w edukacji”

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, przedstawienie metody pracy praktycznej i eksperymentalnej na lekcjach, doskonalenie umiejętności planowania badań, prowadzenia doświadczeń, a następnie interpretacji i prawidłowego omówienia wyników, a także umiejętności nadzorowania szkolnych projektów naukowych.

 1. Szkolenie „Narzędzia TIK w edukacji”

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi TIK poprzez planowanie i wykonywanie prostych eksperymentów z wykorzystaniem interfejsów pomiarowych i różnych czujników, zastosowanie techniki wideopomiarów do analizy ruchu w zjawiskach przyrodniczych, jak również zastosowanie narzędzi komputerowych do analizy danych.

 1. Szkolenie z zakresu nauczania programowania

Niniejsze szkolenie ma na celu budowanie kompetencji cyfrowych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, rozwijanie kreatywności oraz kształcenie przyszłych programistów.

Planowany termin rozpoczęcia w/w szkoleń: wrzesień 2017.

Zajęcia realizowane w trybie weekendowym (piątek – sobota).

Szczegółowy harmonogram, z podziałem na grupy zajęciowe, daty i godziny zajęć, zostanie zamieszczony już wkrótce.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem telefonu: 32 724 25 23.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ !

Bez nazwy-1 kopia

Szanowni Państwo,

Rusza rekrutacja nauczycieli chętnych do udziału w projekcie „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zgodnie z zasadami projektu, do udziału zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych szkół podstawowych, jak również gimnazjów zatrudnionych w następujących instytucjach:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąpielach Wielkich
 2. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu
 3. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu
 4. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie
 6. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu
 7. Zespół Szkół – Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Dłużcu
 8. Zespół Szkół – Gimnazjum im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu
 9. Zespół Szkół – Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach.

Kryterium formalne: status nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej lub gimnazjum, potwierdzony oświadczeniem dyrektora szkoły.

Rekrutacja trwa od 19.06.2017 do 26.06.2017 roku. Niezbędne dokumenty (dostępne w zakładce „Do pobrania”) należy dostarczyć do Biura projektu mieszczącego się w Wolbromiu, ul. Skalska 20.

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 724 25 23.

Zapraszamy !

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI

OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY

FORMULARZ REKRUTACYJNY NAUCZYCIELA

OŚWIADCZENIE O SPEŁ. KRYTERIÓW PRZEZ NAUCZYCIELA

Plakat Wolbrom-3 kopia